Hướng dẫn sử dụng

TẠO TÀI KHOẢN BÉ VÀ PHÂN CHIA CẤP ĐỘ ĐỌC 

Bước 1: Vào menu “Bé”

Bước 2: Chọn “Thêm bé”

Bước 3: Nhập thông tin bé

Bước 4: Chọn mật khẩu bằng hình ảnh

Bước 5: Chọn “Cấp độ”

Bước 6: Lưu thông tin

Lưu ý: Để thiết lập cấp độ phù hợp cho bé vui lòng tham khảo bài viết: tham khảo cấp độ đọc