THĂNG CẤP ĐỘ VÀ ĐIỂM THƯỞNG

THĂNG CẤP ĐỘ VÀ ĐIỂM THƯỞNG

 

Để thăng cấp cấp độ bé cần hoàn thành:

- Hoàn thành cấp độ 1 với 5 sách đầu tiên để thăng cấp độ 2

- Hoàn thành cấp độ 2  với 20 sách để thăng cấp độ 3

- Hoàn thành cấp độ 3 với 20 sách tiếp theo để thăng cấp độ 4

- Hoàn thành cấp độ với 15 sách tiếp theo để thăng cấp độ 5

- Hoàn thành cấp độ với 15 sách tiếp theo để thăng cấp độ 6

- Hoàn thành cấp độ với 15 sách tiếp theo để thăng cấp độ 7

- Hoàn thành cấp độ với 10 sách tiếp theo để thăng cấp độ 8

- Hoàn thành cấp độ với 10 sách tiếp theo để thăng cấp độ 9

 

Và mỗi khi bé hoàn thành một cấp độ, bé sẽ được thăng cấp độ cao, ngoài ra sẽ nhận được các điểm thưởng để khích lệ bé. Với số lượng điểm thưởng tích lũy được bé sẽ được mua avatar