Lời giải vở bài tập toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 14 - vở bài tập toán lớp 1 tập 1

Kết nối tri thức_Vở bài tập Toán 1_Tập 1_ Bài 14_ Khối lập phương. Khối hộp chữ nhật_Trang 86

Tiết 1 (trang 86, 87)

Bài 1 VBT Toán lớp 1 tập 1 trang 86: Nối (theo mẫu).

Hướng dẫn giải:

Bài 2 VBT Toán lớp 1 tập 1 trang 86: Tô màu các khối lập phương.

Hướng dẫn giải:

Bài 3 VBT Toán lớp 1 tập 1 trang 87: Tô màu các khối hộp chữ nhật.

Hướng dẫn giải:

Bài 4 VBT Toán lớp 1 tập 1 trang 87: Bạn Việt xếp các khối lập phương nhỏ như nhau thành hình A và hình B.

a) Mỗi hình có bao nhiêu khối lập phương nhỏ ?

Viết số thích hợp vào ô trống.

b) Viết A hoặc B thích hợp vào chỗ chấm.

Hình ……….. có nhiều khối lập phương nhỏ hơn hình ……

Hình ……….. có ít khối lập phương nhỏ hơn hình ……

Hướng dẫn giải:

a)