Lời giải vở bài tập toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 20 - vở bài tập toán lớp 1 tập 1

Kết nối tri thức_Vở bài tập Toán 1_Tập 1_Bài 20_ Ôn tập chung _Trang 106

Bài 1 VBT Toán lớp 1 tập 1 trang 106: Viết số thích hợp vào ô trống.

Hướng dẫn giải:

Bài 2 VBT Toán lớp 1 tập 1 trang 106: Viết các số 6, 4, 7, 10 theo thứ tự từ bé đến lớn.

Hướng dẫn giải:

Bài 3 VBT Toán lớp 1 tập 1 trang 106:

a) Tô màu xanh vào áo ghi số lớn nhất.

b) Tô màu đỏ vào áo ghi số bé nhất.

Hướng dẫn giải:

a)

b)

Bài 4 VBT Toán lớp 1 tập 1 trang 107: Số?

Hướng dẫn giải:

Bài 5 VBT Toán lớp 1 tập 1 trang 107: Viết phép tính thích hợp.

Hướng dẫn giải:

Bài 6 VBT Toán lớp 1 tập 1 trang 107: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Hướng dẫn giải: