Lời giải vở bài tập toán lớp 1 kết nối tri thức - bài 40 - vở bài tập toán lớp 1 tập 2

Kết nối tri thức_Vở bài tập Toán 1_Tập 2_ Bài 40_Ôn tập hình học và đo lường_Trang 101

Tiết 1 (trang 101, 102)

Bài 1 VBT Toán lớp 1 tập 2 trang 101:

a) Tô màu đỏ vào khối lập phương.

b) Tô màu xanh vào khối hộp chữ nhật.

Hướng dẫn giải:  

a)

b)

 

 

Bài 2 VBT Toán lớp 1 tập 2 trang 101: Viết số thích hợp vào ô trống.

Trong hình bên có:

  hình tam giác                  hình chữ nhật 

  hình vuông                    hình tròn.

Hướng dẫn giải:  

Trong hình bên có:

6 hình tam giác                      3 hình chữ nhật 

3 hình vuông                         4 hình tròn

 

Bài 3 VBT Toán lớp 1 tập 2 trang 102: Hình bên được xếp bởi 12 que tính. 

a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Trong hình bên có ……….. hình vuông.

b) Gạch bớt 2 que tính để hình còn lại có 3 hình vuông.

Hướng dẫn giải:  

a) Trong hình bên có 5 hình vuông.

b) Gạch 2 que ở bên ngoài thì sẽ còn 3 hình vuông.

 

Bài 4 VBT Toán lớp 1 tập 2 trang 102: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

a)

Hình thích hợp đặt vào dấu "?" là:

b)

Hình thích hợp đặt vào dấu "?" là:

Hướng dẫn giải: 

a) Khoanh vào C.

b) Khoanh vào D.

 

Bài 5 VBT Toán lớp 1 tập 2 trang 102: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Số hình tam giác có trong hình bên là:

A. 1                  B. 2                   C. 3

Hướng dẫn giải:  

Khoanh vào C

 

Tiết 2 (Trang 103, 104)

Bài 1 VBT Toán lớp 1 tập 2 trang 103: Nối mỗi bức tranh với đồng hồ thích hợp theo mẫu:

Hướng dẫn giải:  

Bài 2 VBT Toán lớp 1 tập 2 trang 103: Đúng ghi Đ, sai ghi S.

a) Nếu ngày 27 tháng 4 là thứ hai thì ngày 30 tháng 4 là:

-Thứ Năm                        - Thứ Sáu           

b) Buổi sáng chủ nhật, Nam tập đàn từ 8 giờ đến 10 giờ. Vậy thời gian Nam tập đàn là:

- 10 giờ                        - 2 giờ

Hướng dẫn giải:  

a) Nếu ngày 27 tháng 4 là thứ hai thì ngày 30 tháng 4 là:

- Thứ Năm                                        - Thứ 6

b) Buổi sáng chủ nhật, Nam tập đàn từ 8 giờ đến 10 giờ. Vậy thời gian Nam tập đàn là:

- 10 giờ                                                - 2 giờ

 

Bài 3 VBT Toán lớp 1 tập 2 trang 104: Đo độ dài mỗi đồ vật rồi viết số thích hợp vào ô trống.

Hướng dẫn giải:  

Các em tự đo rồi viết kết quả vào ô trống.

 

Bài 4 VBT Toán lớp 1 tập 2 trang 104: Tô màu đỏ vào băng giấy dài nhất, màu xanh vào băng giấy ngắn nhất, màu vàng vào hai băng giấy dài bằng nhau.

Hướng dẫn giải: 

 

Bài 5 VBT Toán lớp 1 tập 2 trang 104: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời thích hợp.

a) Bàn chân của em dài khoảng:

A. 1cm                    B. 15 cm                  C. 20cm

b) Bàn giáo viên của lớp em cao khoảng:

A. 8 gang tay           B. 8cm                    C. 20 bước chân

Hướng dẫn giải:  

a. Khoanh vào B.

b. Khoanh vào A.